ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ขอเชิญร่วมสัมมนา "เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุค NEWNORMAL"

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอเชิญร่วมสัมมนา "เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุค NEWNORMAL" สนใจติอต่อ www.it-pkvc.com หรือ สแกน QR Code

...
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คุณสมบัติ รับผู้สำเรีจการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.6 หรือเทียวเท่าในระดับเดียวกัน
และระดับปริญญาตรี(ทล.บ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ปวส. สาขาอื่่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิตอล หรือเรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

...
KICKOFF!! Open House Onlint เส้นทางการศึกษาต่อสายอาชีพ อาชีวะภูเก็ตยกกำลัง2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off Open House Online เส้นทางการศึกษาต่อสายอาชีพ อาชีวะภูเก็ตยกกำลัง 2

...
Online Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนากำลังตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เทคโนโลยีในอนาคต

เกี่ยวกับเรา

เอกลักษณ์หลักสูตร :

 • เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ ล้ำสมัย

อัตลักษณ์ :

 • มีทักษะ เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์

บุคลากร


อาจารย์ประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทศพร ใจซื่อ

ครูประจำแผนกวิชา

ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสาวิตรี ยอดราช

ครูประจำแผนกวิชา

อาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ

นายปฐมพงศ์ พรนราดล

นายธวัชชัย ไชยจิตต์

นายสรายุทธ มาลา

นายสรวิศ ทรงคุณ

นางกวิตา ทรงคุณ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆรวมไม่น้อยกว่า 83 หน่อยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

  • กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
  • กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
  • กลุ่มวิชาสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
  • ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (4 หน่วยกิต)
  • โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
  • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่่อสัปดาห์)

หลักสูตรปริญญาตรี(ทล.บ.)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆรวม 75 หน่อยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

18 หน่วยกิต

 • ทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ) (6 หน่วยกิต)
 • ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา(กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์) (6 หน่วยกิต)
 • ทักาะทางสังคมและการดำรงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์) (6 หน่วยกิต)
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  51 หน่วยกิต

  วิชาเฉพาะพื้นฐาน

  18 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (12 หน่วยกิต)
  • วิชาเฉพาะด้าน

   30 หน่วยกิต

   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (24 หน่วยกิต)
   • กลุ่มวิชาโครงงาน (6 หน่วยกิต)
   • วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    3 หน่วยกิต

    • วิชาบูรณาการการเรียนรูปร่วมการทำงาน
    • 2. หมวดวิชาเลือกเสรี

     6 หน่วยกิต

กิจกรรม/ผลงานเผยแพร่

 • ภาพกิจกรรม
 • ผลงานนักศึกษา

คณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปัตตานีเขต1 เยี่ยมชม ศูนย์ Online Learning Center

การประชุมวิชาการโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ครั้งที่ 4 และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา 2563

นำเสนอ นวัตกรรม Smart Home Smart Farm และ Smatr Car ในงาน TOYOTA มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Best deal Best day

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (HCEC : Human Capital Excellence Center) โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ReSkill UpSkill และ NewSkill) ในหลักสูตร Internet of Thing Smart Farm && Smart Home And Mobile Application ระหว่าง 2-4 พฤศจิกายน 2563

Bye Nier IT 63

สานสัมพันธ์พี่น้อง IT63

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ IT#5

กิจกรรมซ้อมบูมสาขา IT

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ #IT4

ข่าวสาร IT

...
Blognone

ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โดยรูปแบบเนื้อหาในเว็บนั้นจะมีลักษณะข้อมูลแบบการนำข่าวสำคัญมาสรุป และทำลิงก์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อข่าวต้นฉบับ เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมเขียนข่าวได้ ผู้อ่านสามารถแสดงความเห็นท้ายข่าวและในกระดานสนทนา นอกจากข่าวสาร ยังมีบทสัมภาษณ์จากบุคคลในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้พัฒนาฟอนต์ ผู้ดูแลเว็บให้บริการบล็อก ผู้บริหารธุรกิจขายเพลงในรูปแบบดิจิตอล เป็นต้น

...
Beartai

ข้อมูลวงการไอที คอนเท้นคุณภาพจาก แบไต๋ (Beartai) รวมข่าวเทคโนโลยี สามร์ทโฟน รวมถึง How to ต่างๆ อัพเดดข้อมูลล่าสุดมากมาย.

...
OverClockZone

สาระ ไอที อัพเดท ข่าว รีวิว เทคโนโลยี ติดตามได้ที่นี่ทุกวัน

...
TechTalkThai

เว็บข่าว Enterprise IT ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย รวมข่าว Server, Storage, Network, Security, Cloud, Data Center, Big Data, AI, IoT สำหรับองค์กร

ติดต่อเรา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

...

Email

phuket03@vec.mail.go.th
it.pkvc.itit@gmail.com


...

Youtube Channel

IT PKVC

...

Line Official Account

ID Line : @869egvmp

...

Call

โทรศัพท์: 0-7621-4818, 0-7622-6169
โทรสาร: 0-7621-1090